Tuesday, January 15, 2013

Muzička igra na engleskom jezikuSve je više istraživanja koja govore u korist učenja engleskog jezika kroz muziku, posebno kada su u pitanju deca. 

To je razumljivo, jer je muzičko vokalno izražavanje prirodnije i jednostavnije nego lingvistička vokalizacija, koja mora biti izražajnije artikulisana. Bebin način komunikacije više podseća na pevanje nego na govor, a odrasli se tome prilagođavaju tako što govore melodično, podižući i spuštajući tonove više nego u razgovoru sa odraslim osobama. Istorijski gledano, ljudska komunikacija je postojala putem muzičkih struktura pre nego govornih. Pruženi su antropološki pokazatelji (Livingston, 1973) da su homo sapiensi komunicirali nelingvističkom vokalizacijom bliskom pevanju mnogo ranije nego što su razvili verbalnu komunikaciju. 

Stoga se govor i jezik najlakše uče putem muzičkih formi. Deca uče kroz igru, a neke od najranijih igara u najmlađem uzrastu deteta su u muzičkoj formi. Pesmice, razbrajalice, tapšalice, cupaljke i igre prstićima su uvrežen način interakcije odraslih i dece u svakom narodu, bez obzira na jezik kojim se komunicira. Kada se uvodi nova pesma, prva veština koju dete uči je slušanje, neophodno za razvoj govora. Kroz poetiku pesme, metroritimčka struktura jezika je zaokružena melodijskom, dok je u radu sa grupom dece podstaknuta socijalnom i emotivnom komponentom. Na taj način se jezičke strukture nesvesno memorišu i putem muzike ostaju trajnije zabeležene.

Na času grupe "Bunnies", program "Musical English 1"
To su neki od naučnih razloga koji su me podstakli da oformim muzički program na engleskom jeziku, „Musical English“. Iako taj program za grupu dece od 3 do 7 godina postoji u našoj školi  već dve godine, tek sada dobija strukturu kakvoj sam težila, kao i šire mogućnosti, uvođenjem novih sadržaja za mlađu decu, od jedne do tri godine.

 Kao i za svaki predškolski program „Melodium“ –a, ja sam kreator plana i programa, odnosno kurikuluma za „Musical English“. To podrazumeva pripremu i organizaciju sadržaja, posebno za svaku uzrasnu grupu: pesama, muzičkih igara i aktivnosti, kao i metodičkih uputstava za njihovu realizaciju. S obzirom da nisam lično vodila program od početka, u startu je oslonac bio u Oxfordovom programu „Cookie and Friends“, koji sam prilagodila „Melodium“ filozofiji i metodama rada i u njega inkorporirala druge pesme i aktivnosti. Dakle, to nije bio u potpunosti originalan program, kao što su to ostali (Melodium 1,2,3,4), koji sam samostalno izgradila.
Na času grupe "Pumpkins", program "Musical English 3"
 Za razliku od prošlogodišnjeg pristupa, ove godine sama vodim program. To mi daje mogućnost da upotrebim dugo godina sticana znanja i veštine iz engleskog jezika, muzike i pedagogije, kao i da iskoristim bogato iskustvo stečeno podučavanjem dece muzici na engleskom jeziku u internacionalnoj školi. Mogu da ostvarim početnu zamisao, a to je da na časovima integrišem muziku i engleski jezik, kroz didaktičke metode koje se koriste na časovima jezika koji deci nije maternji (English as a Second Language). Na taj način su ciljevi programa - učenje engleskog jezika kroz muziku i učenje muzike kroz engleski jezik – u potpunosti zastupljeni u praksi. Jedan od načina realizacije su kreativne i nekonvekcionalne aktivnosti koje su modelovane tako da učenje bude postepeno, sistematizovano, struktuirano, a opet zanimljivo, pristupačno i neopterećujuće. 

Muzička igra je u programu „Musical English“ osnova za učenje, baš kao što je to slučaj u osnovi pedagoškog pristupa zastupljenog u drugim „Melodium“ programima.

No comments:

Post a Comment